Rugklachten? Pijn in je kaken? Contact Wat doen ze bij Fysiocratie? Fysiocratie snellinks
Betalingsvoorwaarden Fysiocratie

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden kunt u hieronder teruglezen.

Tot 48 uur voor de afspraak kan deze kosteloos worden verplaatst of geannuleerd. Indien dit later wordt afgemeld, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, ongeacht de reden van afwezigheid.

Betalingsvoorwaarden voor patiënten

  • U kunt de rekening na betaling indienen bij uw zorgverzekeraar indien de vermelde behandelingen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen.
  • U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 14 dagen. Dat geldt ook indien u de rekening rechtstreeks door uw zorgverzekeraar aan Fysiocratie laat voldoen.
  • De vermelde verrichtings- of behandelingscodes zijn bij uw zorgverzekeraar bekend.

Fysiocratie hanteert de volgende betalingsvoorwaarden

  1. De door zorgverleners gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. de behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt zijn direct opeisbaar.
  2. Het notabedrag dient binnen 14 dagen na de notadatum op de rekening van Fysiocratie te zijn overgemaakt.
  3. Is het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen voldaan, dan is de patiënt in gebreke en is Fysiocratie gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot incassomaatregelen.
  4. Fysiocratie zal na de termijn van 14 dagen en betalingsherinnering, zonder nadere aanzegging, de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening brengen.
  5. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt samengesteld:

    15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van €40,00 *. Deze kosten worden tezamen met de wettelijke rente in rekening gebracht indien de patiënt niet binnen 21 dagen na de notadatum heeft betaald.


* Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.