Rugklachten? Pijn in je kaken? Contact Wat doen ze bij Fysiocratie? Fysiocratie snellinks

Disclamer

De website van Fysiocratie is opgezet als informatieve site. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt, ermee instemt en daaraan gebonden is. Fysiocratie wijst erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen wijzigen en adviseert u daarom de voorwaarden periodiek op wijzigingen na te gaan.

Fysiocratie spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site. Er bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is.

Fysiocratie is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (op de onmogelijkheid te gebruiken) van de website. Daaronder valt ook schade als gevolg van virussen of de onjuistheid of de onvolledigheid van informatie. Fysiocratie is verder niet aansprakelijk voor schade als gevolgd van het gebruik van elektronische middelen van communicatie met deze website. Daaronder valt ook – maar is niet beperkt tot – schade als gevolg van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Fysiocratie heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaard geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren van de betreffende websites. Dit geldt ook voor de internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de website van Fysiocratie. Fysiocratie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites en bronnen.

De informatie op deze website gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlands recht en de bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Deze website en de inhoud ervan is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is uitsluitend toegestaan om de inhoud van deze website te bekijken, te printen, te reproduceren en te verspreiden voor persoonlijke (privé), niet commerciële doeleinden. In andere situaties mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden gebruikt, verspreid of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Fysiocratie.